Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Cisew, Słodków i Kaczki Średnie

Turek, dnia 1 lipca 2016 r.

GKI-GI.271.17.2016

Zapytanie ofertowe


      Na podstawie zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30000 euro zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Cisew, Słodków i Kaczki Średnie”.

I. Zamawiający:

Gmina Turek
(adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek)

II. Charakterystyka obiektów:

A)    SUW Cisew:

·       Rozbiór roczny wody z SUW Cisew  = 72 000 m3

·       Max rozbiór wody – 9300 m3/m-c = ok. 300 m3/d

·       Min rozbiór wody – 4300 m3/m-c = 140 m3/d

     Pozwolenie wodnoprawne:

·       Q max dob. = 490,00 m3/d

·       Q śr. dob. = 350,00 m3/d

·       Q max dob. = 60,00 m3/d

·       Q śr. roczne = 127 750,00 m3/d

B)    SUW Słodków:

·       Rozbiór roczny wody z SUW Cisew  = 211 378 m3

·       Max rozbiór wody – 28 084 m3/m-c = ok. 910 m3/d

·       Min rozbiór wody – 12 116 m3/m-c = 400 m3/d

     Pozwolenie wodnoprawne:

·       Q max dob. = 1 050,00 m3/d

·       Q śr. dob. = 750,00 m3/d

·       Q max dob. = 40,00 m3/d

·       Q śr. roczne = 273 750,00 m3/d

C)   SUW Kaczki Średnie:

·       Rozbiór roczny wody z SUW Cisew  = 125 142 m3

·       Max rozbiór wody – 16 698 m3/m-c = ok. 540 m3/d

·       Min rozbiór wody – 6 945 m3/m-c = 225 m3/d

      Pozwolenie wodnoprawne:

·       Q max dob. = 560,00 m3/d

·       Q śr. dob. = 400,00 m3/d

·       Q max dob. = 70,00 m3/d

·       Q śr. roczne = 146 000,00 m3/d

 III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej planowanej modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cisew, Słodków i Kaczki Średnie.

Modernizacja polegała będzie głownie na wymianie urządzeń stacji i rurarzu oraz instalacji elektrycznych, automatyki i instalacji grzewczej. Planuje się, aby modernizacja obejmowała prace, które nie podlegają procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Projekt modernizacji SUW powinien obejmować trzy branże: budowlaną, technologiczną i instalacyjną, a także elektryczną i Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki (AKPiA).

Zakres prac dla branży budowlanej:

-         położenie płytek z terakoty w budynku SUW,

-         wykończenie ścian glazurą do wysokości 2,0 m, powyżej przewidzieć oczyszczenie i malowanie ścian i sufitów.

Zakres prac dla branży technologicznej i instalacyjnej:

-         studnie – wymiana pomp głębinowych, wymiana pionów tłocznych na nierdzewne, wymiana głowic studziennych. Wydajność pomp głębinowych wg pozwolenia wodnoprawnego,

-         pomiar ilości wody ujmowanej i tłoczonej do sieci wodociągowej (wodomierze i przepływomierz na sieć wodociągową) w budynku SUW,

-         remont odstojnika popłuczyn – wymiana włazów i kominków wentylacyjnych do poszczególnych studni odstojnika,

-         kompletna wymiana filtrów pospiesznych na filtry o tej samej średnicy i wysokości, z zastosowaniem złóż filtracyjnych odpowiednich dla zakładanej wydajności SUW i jakości wody ujmowanej. Jakość wody uzdatnionej powinna odpowiadać wymaganiom stawianym wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze,

-         wymiana aeratorów na nowe aeratory narurowe z wypełnieniem pierścieniami Białeckiego i kołnierzami do łatwego czyszczenia wnętrz aeratorów, wymiana sprężarek do napowietrzania wody na dwie sprężarki (jedna rezerwowa) wraz z montażem bloku przygotowania powietrza,

-         demontaż istniejącego zestawu pompowego tłoczącego wodę na sieć wodociągową wraz z demontażem zbiorników hydroforowych, montaż nowego zestawu hydroforowego ze sterowaniem sterownikiem mikroprocesorowym i przetwornicą częstotliwości. Wydajność zestawu ustalić na podstawie danych o bieżącym zużyciu wody.

-         montaż dmuchawy i nowej pompy do płukania filtrów wraz z niezbędną armaturą odcinającą, zwrotną i pomiarową – sterowane z rozdzielni technologicznej. Parametry urządzeń odpowiednie dla zaprojektowanych filtrów,

-         kompletna wymiana orurowania wewnątrz Stacji Uzdatniania wody na orurowanie ze stali nierdzewnej,

-         montaż zaworów bezpieczeństwa, jeśli będzie to wymagane,

-         armatura w budynku SUW: przepustnice z napędami pneumatycznymi z dyskiem ze stali nierdzewnej do sterowania pracą SUW. Pozostała armatura sterowana ręcznie. Na filtrach i zestawie hydroforowym armatura do pomiaru ciśnienia i poboru próbek wody. Na rurociągach ze studni armatura do poboru próbek wody,

-        w SUW Cisew należy zaprojektować blok uzdatniania wody o wydajności         Q= 30,00 m3/h oraz zestaw pompowy zasilający sieć zabezpieczający rozbiory szczytowe oraz zabezpieczenie p.poż. Jednocześnie na terenie SUW Cisew należy zaprojektować zbiornik magazynowy wody o pojemności 100 m3,

-        w SUW Słodków należy zaprojektować blok uzdatniania wody o wydajności      Q= 48,00 m3/h oraz zestaw pompowy zasilający sieć zabezpieczający rozbiory szczytowe oraz zabezpieczenie p.poż. Jednocześnie na terenie SUW Słodków należy zaprojektować zbiornik magazynowy wody o pojemności 2 x 100 m3,

-     w SUW Kaczki Średnie należy zaprojektować blok uzdatniania wody o wydajności Q= 34,00 m3/h oraz zestaw pompowy zasilający sieć zabezpieczający rozbiory szczytowe oraz zabezpieczenie p.poż.

Zakres prac dla branży elektrycznej i AKPiA:

-         wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą,

-         automatyczne sterowanie ciągiem technologicznym uzdatniania wody i zestawem tłoczącym wodę do sieci wodociągowej,

-         wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz gniazd wtykowych 230 V,

-         wymiana instalacji siłowej 400V,

-         ochrona odgromowa obiektu,

-         ogrzewanie budynku – grzejniki elektryczne,

-         instalacja ogrzewacza przepływowego wody w sanitariacie,

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

-         Opracowanie projektu na zaktualizowanych przez projektanta podkładach mapowych, tj. wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, aktualna  mapa dla celów projektowych, aktualna mapa do celów opiniodawczych;

-    Pięć egzemplarzy  projektu budowlanego-wykonawczego, w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań ,  projekty w branżach: technologiczno – instalacyjnej, elektrycznej. Część rysunkowa dokumentacji winna zawierać oznaczenie projektowanych obiektów, granic nieruchomości, zwymiarowanie wszystkich projektowanych obiektów oraz wszystkie wymagane uzgodnienia branżowe;

-       Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (2 egz.) – branżowo, w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna;

-       Wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz., w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna;

-    Wykonanie przedmiarów robót w  2 egz., w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna.

IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy – 30.09.2016 r.

V. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie ze wzorem formularza oferty.
 
VI. Wykaz dokumentów jakie musza dostarczyć wykonawcy:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1).

2.Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2).

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Marta Adamczyk-Jałkiewicz, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pok. nr 26, tel. 63 279 40 74.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

-       Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

-       Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Cisew, Słodków i Kaczki Średnie”.
- Termin składania ofert upływa z dniem
8 lipca 2016 r., godz. 09:00

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy