2018 rok

Zapytanie ofertowe - transport na kolonie

Gmina Turek                                          Turek, 3 lipca 2018 r.

 

OK-OZ.434.1.2018

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

W związku z organizacją przez Gminę Turek kolonii dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej Przewozu dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej na kolonie letnie do Ośrodka Wypoczynkowego „SZEKLA” w Grzybowie oraz powrotnego przewozu z Ośrodka Wypoczynkowego do Turku”.

 

I. Zamawiający:

Gmina Turek

(adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek)

 

II. Opis przedmiotu zamówienia oraz oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Zadanie obejmuje zapewnienie transportu na trasie Turek – miejsce pobytu i miejsce pobytu – Turek autokarami z klimatyzacją. Autokary muszą być sprawne i wyposażone w dostateczną liczbę miejsc siedzących zgodnie z liczbą przewożonych uczestników (minimum 42 miejsca siedzące w każdym autokarze). Adres miejsca pobytu: Ośrodek Wypoczynkowy „SZEKLA” w Grzybowie, ul. Nadmorska 45,
78-132 Grzybowo.

Planowane daty wyjazdów:

1.    Dowóz do Ośrodka Wypoczynkowego „SZEKLA” I turnusu

a.     Data i godzina – 01.08.2018 r. godz. 7*00 – zbiórka (trzy autokary o minimalnej liczbie miejsc siedzących 42 każdy),

b.     Miejsce zbiórki – parking przy Lidlu w Turku,

c.     dowóz do Ośrodka Wypoczynkowego „SZEKLA”,

2.    Dowóz do Ośrodka Wypoczynkowego „SZEKLA” II turnusu i przywóz I turnusu z Ośrodka Kolonijnego do Turku

a.     Data i godzina – 11.08.2018 r. godz. 7*00 – zbiórka (trzy autokary o minimalnej liczbie miejsc siedzących 42 każdy),

b.     Miejsce zbiórki – parking przy Lidlu w Turku,

c.     dowóz do Ośrodka Wypoczynkowego „SZEKLA”,

d.     Data i godzina – 11.08.2018 r. godz. 16*00,

e.     Miejsce zbiórki – Ośrodek Wypoczynkowy „SZEKLA”,

f.      dowóz do Turku.

3.    Przywóz II turnusu z Ośrodka Wypoczynkowego „SZEKLA” do Turku

a.     Data i godzina – 21.08.2018 r. godz. 900 – zbiórka (dwa autokary o minimalnej liczbie miejsc siedzących 42 każdy),

b.     Miejsce zbiórki – Ośrodek Wypoczynkowy „SZEKLA”,

c.     dowóz do Turku.

Koszty ubezpieczenia autokarów podczas przejazdów pokrywa Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia Policji w celu kontroli pojazdów przed wyjazdem dzieci i młodzieży na kolonie.

Należy podać cenę za jeden kilometr przewozu.

 

IV. Sposób przygotowania oferty:

 Zgodnie ze wzorem formularza oferty.

 

V. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1).

2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2).

 

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Gabriela Kolenda, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pok. nr 1, tel. 63 279 40 81. 

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

- Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres oswiata@gmina.turek.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. nr 18.


- Termin składania ofert upływa z dniem 11 lipca 2018 r., godz. 11.00. 

 

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

 

 

Załączniki:

1.     Formularz oferty

2.     Wzór umowy

Lista wiadomości