2018 rok

Zapytanie ofertowe

Turek, dnia 13 sierpnia 2018 r.


GKI-GI.271.7.2018
 Zapytanie ofertowe

 

Na podstawie zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dostawy destruktu, wykonanie nawierzchni dróg oraz uzupełnienie poboczy dróg  z pozyskanego destruktu asfaltowego na terenie gminy Turek – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

I. Zamawiający:

Gmina Turek
(adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek)

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa destruktu, wykonanie nawierzchni dróg oraz uzupełnienie poboczy dróg  z pozyskanego destruktu asfaltowego na terenie gminy Turek – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Zakres robót:

-       Dostawa wraz z transportem czystego destruktu asfaltowego pozyskiwanego w wyniku frezowania nawierzchni ulic, w ilości szacunkowej 2 000 ton w tym 1 000 ton z Obwodu Drogowego Zdżary i 1 000 ton z Obwodu Drogowego Słupca.

-       Załadunek kruszywa oraz jego ważenie będzie należało do Wykonawcy.

-       Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia partiami wynoszącymi ok. 25 tony. Do każdej partii odbieranego towaru powinien być dostarczony dokument WZ.

-       Przygotowanie podłoża pod rozścielenie destruktu.

-       Wbudowanie destruktu asfaltowego wraz z nadaniem spadków poprzecznych.

-       Zagęszczenie warstwy destruktu.

-       Grubość warstwy ścieralnej poboczy z destruktu asfaltowego po zagęszczeniu nie może być mniejsza jak 10 cm,

-       Grubość warstwy ścieralnej drogi z destruktu asfaltowego po zagęszczeniu nie może być mniejsza jak 6 cm,

-       Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ze strony Wykonawcy wynikną błędy lub zaniedbania to prace, takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikających z umowy. W przypadku zaistnienia konieczności robót dodatkowych Wykonawca nie może ich zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje kierownika budowy będą w tym zakresie bezskuteczne. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego,

-       Nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna być wykonywana jednowarstwowo.

-       Miejsce i zakres robót wskazany jest w tabeli poniżej oraz w załączonej mapie poglądowej:

 

Lp.

Lokalizacja

Zakres robót

1.

Turkowice – Kowale Księże

1 802,9 mb x 0,6 m szer. = 1 081,77 m2

2.

Żuki

1 799,7 mb x 0,6 m szer. = 1 079,82 m2

3.

Chlebów

1 575,6 mb x 0,6 m szer. = 945,37 m2

4.

Warenka

1 065,3 mb x 0,6 m szer. = 639,18 m2

5.

Turkowice (w stronę Kaczek Średnich)

400,00 mb x 4,0 m szer. = 1600,00 m2

6.

Grabieniec

1 400,00 mb x 4,0 m szer. = 5 600,00 m2

Ogółem

3 746,14 m2

 

Rozliczenie z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający dokona rozliczenia zamówienia wg cen jednostkowych wykonania 1 m2 nawierzchni.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z destruktu asfaltowego obejmuje:

1)           dostawa wraz z transportem destruktu asfaltowego,

2)           roboty przygotowawcze,

3)           oznakowanie robót,

4)           przygotowanie, oczyszczenie i wyrównanie podłoża

5)           dostarczenie destruktu asfaltowego,

6)           rozłożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego,

7)           doprowadzeniem terenu prac i terenu przyległego przez Wykonawcę po wykonaniu robót do stanu pierwotnego oraz rekompensata ewentualnych szkód dla osób trzecich,

8)           usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu: w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy,

9)           organizację placu budowy.

 

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 października br.

  

IV. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie ze wzorem formularza oferty.
 

V. Wykaz dokumentów jakie musza dostarczyć wykonawcy:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1).

2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2).

3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Marta Adamczyk-Jałkiewicz, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pok. nr 31, tel. 63 279 40 74.

  

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

- Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco: „Oferta – dostawa destruktu oraz uzupełnienie poboczy dróg  z pozyskanego destruktu asfaltowego na terenie gminy Turek”.

- Termin składania ofert upływa z dniem 21 sierpnia 2018 r., godz. 09.30


Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk


Do pobrania:

 

 

 

 

Lista wiadomości