Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Turek

Turek, 9 lutego 2018 r.

OKZ-OZ.2600.1.2018

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W celu zamówienia dotyczącego „DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY TUREK", które jest dostawą przeprowadzono zapytanie ofertowe.

W terminie do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto przed upustem

Upust w %

1.

„MIRO” Mirosław Jasiak, al. NSZZ „Solidarność” 17, 62-700 Turek

ON – 4,53

Pb 95 – 4,70

1,8%

1,8%

2.

Dystrybucja Produktów Naftowych EKO-JAZ, ul. Kolska Szosa 62, 62-700 Turek

ON – 4,29 zł

Pb 95 – 4,45 zł

2%

2%Wybrano Wykonawcę:

Dystrybucja Produktów Naftowych EKO-JAZ, ul. Kolska Szosa 62, 62-700 Turek


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta Wykonawcy zawiera najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca spełnia warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz szczegółowe wymagania ofertowe. Jest to oferta, której cena mieści się w granicach kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk