Zapytanie ofertowe - dostawa oleju opałowego

OR-OC.271.2.2018

Turek, dnia 27 marca 2018 r.


Zapytanie ofertowe


Na podstawie zarządzenia nr 6/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej „dostawy oleju opałowego do obiektów wymienionych w załączniku".

I. Zamawiający:

Gmina Turek (adres siedziby: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek)


II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie, które obejmuje sukcesywne bezgotówkowe dostawy oleju opałowego w ilości około 24 000 l do lokali wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Podana powyżej ilość jest wartością szacunkową, która ma posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej. Ilość określona w specyfikacji może ulec zmianie tj. zarówno zmniejszeniu, jak i zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowi ostatecznej ilości zamówienia, w wyniku czego nie będzie podstawą do zgłaszania roszczeń ze strony Wykonawcy z niezrealizowanej ilości dostawy. Dostawy oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego do zbiorników w kotłowniach wymienionych obiektów. Zakup oleju opałowego dokonywany będzie po cenie obowiązującej w dniu tankowania, pomniejszony o rabat (upust) udzielony przez Wykonawcę. Rabat będzie stałym i niezmiennym składnikiem ceny za 1 litr oleju. Wysokość rabatu będzie wartością niezmienną w czasie całego okresu trwania umowy. Wysokość rabatu musi być wyszczególniona na fakturze VAT. Do oleju opałowego stosuje się wymagania jakościowe zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Rozliczanie dostawy oleju opałowego odbywać się będzie za każdą pojedynczą dostawę na podstawie wystawionej faktury VAT. Zapłata należności realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktur. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania atestu lub świadectwa jakości oleju na każde życzenie Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oleju opałowego (niezgodność z normami). Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie załącznika do formularza ofertowego. Pod uwagę brana jest wielkość upustu dla oleju napędowego. Do pozycji formularza ofertowego należy wpisać cenę jednostkową brutto z dnia 27 marca 2018 roku tj. z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.


III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.04.2018 r. - 31.12.2018 r.


IV. Sposób przygotowania oferty:


Zgodnie ze wzorem formularza oferty.


V. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1)
2. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2)


VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Elżbieta Sobierajska, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, tel. 63 279 40 60 (hol), e-mail ug@gmina.turek.pl


VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy przesłać pocztą, e-mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego - ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco: „Oferta - dostawa oleju opałowego" - termin składania ofert upływa z dniem 6 kwietnia 2018 roku do godz. 15:30.

 

WÓJT
/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania: