Zapytanie ofertowe - dotyczy "Przyjmowania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt wraz z ich wyłapywaniem z terenu Gminy Turek"

GKI-GD.271.1.2020

Turek, dnia 6 listopada 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto, zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:


Przyjmowanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt wraz z ich wyłapywaniem z terenu Gminy Turek.

I. Zamawiający:
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek


II. Opis przedmiotu zamówienia:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Wyłapywanie lub odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Turek, które nastąpi niezwłocznie tj.: maksymalnie do 5 godzin licząc od godziny telefonicznego zgłoszenia przez pracowników Urzędu Gminy Turek i dostarczenie go do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku psa, który pogryzł człowieka, Wykonawca zobowiązany jest do wyłapania psa w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od otrzymania zgłoszenia i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu obserwacji;
2. Przekazanie informacji o wyłapanym zwierzęciu (wraz z co najmniej jednym zdjęciem i informacją o miejscu wyłapywania) Zmawiającemu – informacje powyższe powinny zostać przekazane drogą elektroniczną w ciągu 1 godziny od momentu dostarczenia zwierzęcia do schroniska;
3. Szacowana liczba zgłoszeń na wyłapywanie i odbiór zwierząt w ciągu roku wynosi około 30 szt.;
4. Przejęcie 57 psów;
5. Przetransportowanie wszystkich w/w zwierząt do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę;
6. Zaczipowanie każdego zwierzęcia nieposiadającego czipa w terminie nieprzekraczającym 8 h od momentu jego dostarczania do schroniska;
7. Zapewnienie właściwej opieki i odpowiednie traktowanie w schronisku:
a) schronisko powinno posiadać minimum jeden wybieg oraz zapewnić zwierzętom spacery;
b) zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wyżywienia i dostępu do świeżej wody pitnej;
c) zapewnienie boksu oraz budy dla skierowanych zwierząt;
d) w boksach przeznaczonych dla psów z terenu gminy Turek nie może przebywać jednorazowo więcej niż 2 psy;
e) psy muszą być umieszczone w boksach, które zapewniają możliwość swobodnego przemieszczania się, ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych i odpowiednie oświetlenie;
f) psy agresywne muszą być oddzielone od psów nieposiadających takich cech
g) psy i suki nie poddane zabiegowi sterylizacji muszą być ulokowane w pojedynczych boksach
h) szczeniaki muszą być oddzielone od psów dorosłych, za wyjątkiem umieszczenia szczeniaków z matką;
i) każdy boks musi być opisany w celu umożliwienia identyfikacji psa, który jest przypisany w dokumentacji schroniska do danego boksu;
j) zapewnienie opieki weterynaryjnej;
k) przeprowadzanie prewencyjnej 14-dniowej kwarantanny po upływie 24h od momentu dostarczania psa do schroniska;
l) wykonanie niezbędnych szczepień;
m) wykonywanie profilaktyki leczniczej i leczenia;
n) obserwacja psa, co do którego istnieje o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia;
o) zapewnienie całodobowego dyżuru weterynaryjnego;
p) przeprowadzania usypiania ślepych miotów, wykonywania sterylizacji aborcyjnych oraz eutanazji (nieuleczalnie chorych i cierpiących zwierząt, wobec których nie ma możliwości zastosowania skutecznego leczenia).
8. Szczepienie zwierząt odłowionych z terenu gminy Turek powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi;
9. Prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt ściśle wg wskazań lekarza weterynarii w okresie nie krótszym niż 14 dni od umieszczenia zwierząt w schronisku/hotelu;
10. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych, wydawanych oraz przebywających w schronisku/hotelu zwierząt odłowionych z terenu gminy Turek w tym historii wykonanych szczepień, zabiegów sterylizacji oraz kastracji;
11. Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adopcji bezdomnych zwierząt poprzez systematyczne zamieszczenie aktywnych i estetycznych zdjęć wraz z opisem charakteru zwierząt znajdujących się w schronisku wyłapanych z terenu gminy Turek na stronie internetowej schroniska oraz na innych portali internetowych;
12. Nawiązywanie współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie promocji i adopcji zwierząt;
13. Umożliwienie przez Wykonawcę osobom fizycznym chętnym do adopcji zwierząt bezdomnych bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami w godzinach określonych w regulaminie schroniska;
14. Odstąpienie Wykonawcy od pobieranie opłat od nowych opiekunów za przyjęcie zwierzęcia do adopcji;
15. Oddanie zwierząt do adopcji oraz przekazywanie Zamawiającemu kopii poszczególnych umów adopcyjnych w terminie 7 dni od dnia adopcji;
16. Zapewnienie gotowości wykonania usługi lub wykonane usługi po godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne i świąteczne;
17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w czasie wyłapywania i transportu zwierząt, korzystanie z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenie życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt;
18. Ilość bezpańskich zwierząt, którym Gmina Turek zapewni opiekę w 2021 roku wynosi ok. 57 szt.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie ze wzorem formularza oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
Przyjmowanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt wraz z ich wyłapywaniem z terenu Gminy Turek

Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą czytelną techniką i obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

V. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1);
2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wydane w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług.
3. Decyzję o wpisie schroniska dla zwierząt do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości,
4. Parafowany wzór umowy.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oryginał oferty należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek do dnia 20 listopada 2020r. do godz. 15:00
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Katarzyna Skotarek, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pok. nr 20, tel. 63 279 40 71.

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

/-/ Katarzyna Skotarek

 

Do pobrania: