Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 23 września 2020 r.

Zarządzenie utraciło moc - aktualne Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności i powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, dostępne jest pod linkiem:

 

Zarządzenie Nr 13/2020

Wójta Gminy Turek

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy Turekwyznacza się do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności Justynę Sylwestrzak – inspektora w Referacie Organizacyjnym.

§ 2. 1. Powołuje się Zespół do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Turek, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zadaniem Zespołu jest w szczególności dokonanie oceny spełniania przez Urząd Gminy Turek, zwany dalej „Urzędem”, wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, analiza potrzeb, przedstawianie propozycji koniecznych do dokonania zmian w zakresie funkcjonowania i dostosowania Urzędu do wymagań ustawowych oraz monitorowanie wdrażania przyjętych rozwiązań w życie.

3. Wyniki prac Zespołu, o których mowa w ust. 2, Zespół przekazuje cyklicznie Sekretarzowi Gminy.

4. W skład Zespołu wchodzą:

1)      Justyna Sylwestrzak – Koordynator do spraw dostępności, przewodnicząca Zespołu;

2)      Ewelina Pietrzak – członek Zespołu, Referat Organizacyjny;

3)      Jolanta Serbin – członek Zespołu, Referat Finansowy;

4)      Justyna Hoffman – członek Zespołu, Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia;

5)      Cyntia Jafra – członek Zespołu, Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego.

5. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Koordynatora do spraw dostępności.  

 § 3. 1.Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1)  realizacja zadań, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2)  zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3)  kierowanie pracami Zespołu;

4)  ustalanie harmonogramu prac Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu, osoba wyznaczona przez Koordynatora do Spraw Dostępności spośród członków Zespołu, sporządza notatkę służbową.

3. Koordynator do Spraw Dostępności wraz z Zespołem opracowuje raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Turek do udzielania Koordynatorowi do spraw dostępności oraz członkom Zespołu niezbędnej pomocy i wsparcia w realizacji zadań.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk