UCHWAŁA NR LII/327/18 RADY GMINY TUREK z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwala Nr LII/327/18

Rady Gminy Turek

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz.994 ze zm.) oraz art.226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/265/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027zmienionej uchwałą:

• Nr XLIII/278/18 Rady Gminy Turek z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmint Turek na lata 2018-2027,

• Nr XLIV/287/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027,

• Nr XLV/291/18 Rady Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027,

• Nr XLV1/296/18 Rady Gminy Turek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027,

• Nr XLIV11/303/18 Rady Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027,

• Nr XLIX/313/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027,

• Nr L/318/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027,

wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr I do uchwały obejmujący: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do uchwały obejmujący: wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki: