OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY DROGI
I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Stosowanie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) informuję, iż przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa drogi gminnej, ul. Bukowej w miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek "

W ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f  ustawy o drogach publicznych.

W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

 Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Turek

ul. Ogrodowa 4

62-700 Turek

 Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych - kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono kanału innym podmiotom - art. 39 ust. 6b ww. ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanych przedsięwzięć Urząd Gminy Turek nie będzie lokalizował ww. kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 36, ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gmina.turek.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.


Z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek

                                                                                                              

Turek, dnia 31 maja 2019 roku