Zapytanie ofertowe

Znak sprawy: GKI-GB.271.17.2019

Turek, dnia 12 czerwca 2019 roku


ZAPYTANIE OFERTOWEW nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 05 czerwca 2019 r. (treść zapytania tutaj) Gmina Turek modyfikuje treść zapytania ofertowego w zakresie:

a) nazwy zadania
b) punktu II. Opisu przedmiotu zamówienia
c) punktu IV. Sposobu przygotowania oferty
d) punktu VI. Miejsca i terminu złożenia ofert
e) punktu V. Wykazu dokumentów jakie musza dostarczyć wykonawcy
f) punktu VI. Miejsca i terminu złożenia ofert
g) treści projektu umowy

Zadanie:

„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew"

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń przedszkolnych części budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew.

Zakres projektów:
a) przebudowa części pomieszczeń,
b) przebudowa instalacji sanitarnej,
c) przebudowa instalacji elektrycznej,
d) przebudowa instalacji c.o.,
e) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
f) inwentaryzacja architektoniczno-budowlana części obiektu.

Zakres opracowania obejmuje również pozyskanie opinii (także ppoż), uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w tym między innymi ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, warunków zabudowy oraz mapy do celów projektowych.
Zakres opracowania przedstawiony został w postaci graficznego załącznika do zapytania ofertowego.

Dane obiektu:
a) ilość kondygnacji - 1 (bez podpiwniczenia)
b) powierzchnia zabudowy - 943,00 m2
c) powierzchnia użytkowa - 802,70 m2
d) kubatura - 3 699,10 m2

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.

Bezpośredni kontakt z Dyrektorem Szkoły, P. Iwoną Chrzęściewską: 503-462-889

IV. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie ze wzorem formularza oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco:

„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew"

Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą czytelną techniką i obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

V. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

Formularz oferty (załącznik nr 1);

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oryginał oferty należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. nr 31, do dnia 17 czerwca 2019 r., do godz. 12:00.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.


Z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta
/-/ Katarzyna Skotarek

 

  Do pobrania: