Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze w referacie oświaty, kultury i zdrowia


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2019
Wójta Gminy Turek z dnia 7 sierpnia 2019 r.


Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
w referacie oświaty, kultury i zdrowia


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Kierownicze stanowisko urzędnicze w referacie oświaty, kultury i zdrowia

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, administracja, socjologia)
g) prawo jazdy kat. B.
h) minimum sześciomiesięczny staż pracy w administracji samorządowej na pokrewnym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
d) kreatywność i samodzielność w działaniu,
e) odpowiedzialność,
f) dyspozycyjność,
g) odporność na stres,
h) wysoka kultura osobista,
i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
- Ustawa o samorządzie gminnym,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa prawo oświatowe,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Ustawa Karta Nauczyciela,
- Ustawa o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. nadzór i kierowanie Referatem Oświaty, Kultury i Zdrowia,
2. przygotowanie dokumentów do zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
3. kształtowanie sieci przedszkoli i szkół podstawowych
4. przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych,
5. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
6. udział w czynnościach kontrolnych działalności szkół,
7. prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem opieki dzieciom do lat 3,
8. prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem dzieciom w wieku 3-6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego,
9. zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci, uczniów oraz opieki (w tym dzieci niepełnosprawnych) do i ze szkoły, w tym: organizacja pracy kierowców i opiekunów,
10. przygotowanie do powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwołania z tych stanowisk,
11. przygotowanie oceny dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
12. przygotowanie dokumentów do zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników - nauczycieli,
13. prowadzenie akt osobowych dyrektorów,
14. tworzenie i utrzymywanie oraz przekształcanie i likwidacje zakładów opieki zdrowotnej,
15. zwalczanie chorób zakaźnych,
16. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami, m. in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawanie im statutów oraz zapewnianie bibliotekom właściwych warunków działania,
17. organizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży oraz półkolonii,
18. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego,
19. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia i dokształcania nauczycieli,
20. nadzorowanie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów,
21. prowadzenie spraw związanych z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych, publicznych, dla żłobków i klubów dziecięcych,
22. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
23. prowadzenie spraw związanych z kontrolowaniem realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
24. prowadzenie ewidencji placówek oświatowych i placówek kultury,
25. prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
26. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp w prowadzonych szkołach,
27. organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców,
28. prowadzenie spraw związanych z dostawą paliw do pojazdów będących własnością gminy,

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) Miejsce pracy: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
b) Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku nieposiadającym windy, sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku,
c) Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,
d) Czas pracy: pełen wymiar 40 godzin tygodniowo.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty.

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy),
f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w referacie oświaty, kultury i zdrowia" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 27 sierpnia 2019 r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 28 sierpnia 2019 r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żadać na podstawie przepisów prawa."


Klauzula informacyjna

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turek z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9) CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 36 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Pliki do pobrania: