Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 8/2019
Wójta Gminy Turek
z dnia 4 września 2019 r.


Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku


I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

II. Określenie stanowiska pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
5) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni w pomocy społecznej,
6) nieposzlakowana opinia,
7) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: praca socjalna, pedagogika w zakresie pracy socjalnej, administracja),
8) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507),
9) prawo jazdy kat. B.

IV. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
2) komunikatywność,
3) odporność na stres,
4) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
5) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przeciwdziałania narkomanii, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Karty Dużej Rodziny, postępowania administracyjnego, prawa pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce.


V. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2. realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych w kompetencję GOPS,
3. organizacja pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku zapewniająca sprawne wykonywanie zadań,
4. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
5. nadzór merytoryczny nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw realizowanych przez podległych pracowników,
6. współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych,
7. planowanie powierzonych do wykonania zadań, ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego, sporządzanie sprawozdań,
8. zarządzanie powierzonym majątkiem i dbanie o jego należyte zabezpieczenie,
9. opracowywanie planów działania, programów i strategii dotyczących działalności GOPS,
10. pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych na działalność GOPS,
11. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących działalności GOPS,
12. realizacja innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Turek.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
b) Praca w budynku piętrowym, nieposiadającym windy, sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze,
c) Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,
d) Czas pracy: pełen wymiar 40 godzin tygodniowo.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty:
a) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
j) kserokopia prawa jazdy.
W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 16 września 2019 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

X. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

1) I etap w dniu 17 września 2019 r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert,
2) II etap w dniu 18 września 2019 r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żadać na podstawie przepisów prawa."


Klauzula informacyjna

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turek z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
9) CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 36 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk


Pliki do pobrania:

1. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc