Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 11/2019
Wójta Gminy Turek
z dnia 16 października 2019 r.

Wójt Gminy Turek
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie

I. Nazwa i adres jednostki:

Biblioteka Publiczna Gminy Turek w Słodkowie, Słodków 21b, 62-700 Turek

II. Określenie stanowiska pracy:

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie, pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania - 5 lat.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5) co najmniej 3-letni staż pracy, w tym minimum 1 rok pracy w bibliotekach lub innych samorządowych instytucjach kultury,

6) nieposzlakowana opinia,

7) wykształcenie wyższe,

8) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.).


IV. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustaw wraz z aktami wykonawczymi w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynku),

2) umiejętność organizacji pracy,

3) komunikatywność,

4) odporność na stres,

5) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

V. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. kierowanie pracą Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2. wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz statucie biblioteki,

3. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań biblioteki,

4. gospodarowanie mieniem biblioteki,

5. podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub z mian w bibliotece,

6. współpraca z instytucjami kultury, organizacjami i innymi placówkami wspierającymi rozwój kulturalno-oświatowy mieszkańców,

7. podejmowanie innych działań w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Turek w zakresie realizacji zadań statutowych biblioteki.

VI. Wymagane dokumenty:

a) pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury,

b) życiorys (CV),

c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) pisemny autorski programem koncepcji programowo-organizacyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Turek na okres 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju biblioteki, współpracy z innymi podmiotami, gospodarowaniem środkami finansowymi oraz możliwościami pozyskania środków zewnętrznych,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

j) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.),

k) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

l) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie.

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 28 października 2019 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

1) I etap w dniu 29 października 2019 r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert,

2) II etap w dniu 30 października 2019 r. - zapoznanie się z autorskim programem koncepcji programowo-organizacyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Turek, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej celem oceny merytorycznej kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie, Wójt Giny Turek powierza to stanowisko wskazanemu przez siebie kandydatowi.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turek z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
9) CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 36 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Pliki do pobrania:

1. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc