Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada 2019 r.

Turek, dnia 19 listopada 2019 r.

GKI-GP.6733.40.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2019 z dnia 12.07.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 54/4, 56/3, część działki o nr ewid. 56/5 oraz część działki o nr ewid. 257 obręb Obrzębin, gmina Turek.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w w/w sprawie.

Jako miejsce składania uwag i wniosków ustala się siedzibę Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek pokój nr 32.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk