Sprawozdanie z konsultacji

 

Sprawozdanie
z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiotem spotkania byty konsultacje dotyczące poprawionego projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok".

Kolejne konsultacje wynikały z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego orzekającego nieważność uchwały nr XVI/95/10 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok"
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie bezpośredniego, otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 21 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek. Przedstawiciele organizacji oraz podmiotów otrzymali projekt uchwały a podczas spotkania wyjaśnione zostały im dokonane zmiany.

Informacja o terminie konsultacji oraz projekt uchwały były zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.turek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy zgodnie z załączoną do sprawozdania listą obecności.

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

W trakcie spotkania nie zgłoszono żadnych uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok" akceptując wprowadzone zmiany wynikające z dostosowania Programu do uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 2 stycznia 2020 roku.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk