Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Turek, dnia 14 lutego 2020 r.

      

 GKI-GO.ZP.271.11.2019

ZMIANA 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1.     Zmianie ulega załącznik nr 8 do SIWZ – Identyfikator postępowania i klucz publiczny.

 
 Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników do SIWZ. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższych modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna
z SWIZ.

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

  1. Zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ – Identyfikator postępowania i klucz publiczny.doc
  2. Klucz publiczny.asc