Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 17 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 14/2020
Wójta Gminy Turek
z dnia 17 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek określone w zarządzeniu nr 7/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 stycznia 2020 r.
2. Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 otrzymują brzmienie:
1) do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych – załącznik nr 1,
2) do klas pierwszych szkół podstawowych – załącznik nr 2

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych oraz zespołu szkolno-przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: