Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 36/2020
Wójta Gminy Turek

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

᠆ Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy  Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie  Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 48 800 203,60zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 197 391,60zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 47 919 111,12zł

2) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 867 682,08zł

3. W złączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 502 566,00zł

1) w planie dochodów wprowadza się;

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

2010

474 300,00zł

2) w  planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

2010

28 166,00zł

43 702,00zł

855

85503

2010

100,00zł

200,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 502 566,00zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

3110

474 300,00zł

751

75107

3030

25 400,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się;

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4110

289,39zł

1 589,39zł

751

75107

4120

26,54zł

226,54zł

751

75107

4170

3 324,00zł

12 524,00zł

855

85503

4300

100,00zł

11 200,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4210

527,72zł

3 808,28zł

751

75107

4300

200,00zł

0zł

751

75107

4410

46,21zł

153,79zł

751

75107

4700

100,00zł

0zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

2010

474 300,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

2010

28 166,00zł

43 702,00zł

855

85503

2010

100,00zł

200,00zł

6. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

3110

474 300,00zł

751

75107

3030

25 400,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4110

289,39zł

1 589,39zł

751

75107

4120

26,54zł

226,54zł

751

75107

4170

3 324,00zł

12 524,00zł

855

85503

4300

100,00zł

 200,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4210

527,72zł

3 808,28zł

751

75107

4300

200,00zł

0zł

751

75107

4410

46,21zł

153,79zł

751

75107

4700

100,00zł

0zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk