Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

OKZ-OZ.8010.1.2020

Turek, dnia 18 września 2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku.

Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.), jako Zamawiający, w imieniu Gminy Turek informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

RODAMED - Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów

ul. Korytkowska 2,

62-700 Turek

Uzasadnienie

Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej dwóch złożonych ofert. Stwierdziła, iż oferta RODAMED – Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów, ul. Korytkowa 2, 62-700 Turek jest zgodna z ogłoszeniem konkursu ofert oraz z Regulaminem konkursu. W związku z tym zgodnie z art. 12 ust. 4 Regulaminu konkursu Komisja Konkursowa przedstawiła wyniki konkursu Wójtowi Gminy Turek, który podjął ostateczną decyzję o przyjęciu oferty.

Cena oferty – 12 300 zł (Łączny koszt realizacji programu w 2020 roku)

(słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100)

Informacja o Oferentach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Zgodność oferty

1.

RODAMED – Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów, ul. Korytkowa 2, 62-700 Turek

Oferta zgodna z ogłoszeniem konkursu ofert oraz z Regulaminem konkursu

2.

„MEDICUS” Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów, ul. Dąbrowskiego 7, 62-700 Turek

Oferta niezgodna z ogłoszeniem konkursu ofert oraz z Regulaminem konkursu

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk