Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o zakończeniu postępowania administracyjnego

Turek, dnia 8 października 2020 r.

GKI-GO.6220.10.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TUREK
o zakończeniu postępowania administracyjnego

Dotyczy: wniosku z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pęcherzew 1" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą."

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ) organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 4, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

W przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag w terminie 3 dni od daty uznania wywieszonego Obwieszczenia Wójta Gminy Turek, znak GKI-GO.6220.10.2020 z dnia 8 paźdzernika 2020 r. za doręczone (zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej), uznaje się, że strony odstępują od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej może nastąpić przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez jego zamieszczenie:

 Z up. Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek

 Zastępca Wójta