Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Turek, dnia 30 października 2020 r.

GKI-GO.6220.10.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 zm.), Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 30 października 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKI-GO.6220.10.2020 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Pęcherzew 1" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą", przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 383/1 w miejscowości Pęcherzew, gmina Turek.

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:

w siedzibie Urzędu Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój nr 4 w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji:
1. Na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy.
2. Na tablicach ogłoszeń w miejscowości, gdzie planowana jest inwestycja.
3. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turek: http://bip.gmina.turek.pl.