OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Turek, dnia 30 października 2020 r.

GKI-GO.6220.10.2020

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. ) Wójt Gminy Turek

zawiadamia

o wydanej w dniu 30 października 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKI-GO.6220.10.2020, dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie farmy fotowoltaicznej „Pęcherzew 1" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą", przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 383/1 w miejscowości Pęcherzew, gmina Turek.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej może nastąpić przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez jego zamieszczenie:

Treść ww. decyzji dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Turek i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30, pokój nr 4.

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Turek w terminie 28 dni od dnia publicznego wywieszenia przedmiotowego obwieszczenia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk