Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 12 października 2020 r.

Zarządzenie nr 64/2020
Wójta Gminy Turek
z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Turek ustala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Katarzyna Skotarek– Przewodniczący
2. Marta Adamczyk-Jałkiewicz – Zastępca Przewodniczącej
3. Emilia Kurzawa - Sekretarz
4. Anna Brożek - Członek

§ 2. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie 2020/2021.

§ 3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: