Ogłoszenie nr 1/2021 o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych

OGŁOSZENIE 1/2021
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.)


WÓJT GMINY TUREK
Ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

 

  1. Działka o nr ewid. 37/2 położona w miejscowości Albertów, gm. Turek o pow. 0,1910 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku założona jest księga wieczysta nr KN1T/00010623/5. Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją Wójta Gminy Turek o Nr GKI-GP.6730.125.2014 z dnia 10.07.2014r. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej. Cena wywoławcza to 51 800,00 zł netto. Termin przetargu 18.05.2021 godz. 10ºº. Wysokość wadium 2 590,00 zł.
  2. Działka o nr ewid. 38/7 położona w miejscowości Albertów, gm. Turek o pow. 0,1355 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku założona jest księga wieczysta nr KN1T/00010623/5. Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją Wójta Gminy Turek o Nr GKI-GP.6730.128.2014 z dnia 11.07.2014r. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej. Cena wywoławcza to 36 748,00 zł netto. Termin przetargu 18.05.2021 godz. 10ºº. Wysokość wadium 1 837,00 zł.


Przetarg odbędzie się 18 maja 2021 o godz. 10:00 w Sali posiedzeń nr 29 I piętro w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek


- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy przeniesienia prawa własności.

- Termin płatności – uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy Turek.

• Wadium w terminie najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r.
• Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

WARUNKI PRZETARGU


WADIUM

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
- Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Turek, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie nr 57855700090800091020080003
- Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.
- Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Turek.
- Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
- Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Wójta Gminy Turek może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020.1990 ze zm.)
- Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

PRZETARG

- Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości.
- W terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) tj byłego właściciela lub jego spadkobierców, pozbawionych prawa własności nieruchomości przed 5.12.1990r.
- W dniu przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej kopię wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
- Pełnomocnictwa i zezwolenia
• w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik-konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
• w przypadku pełnomocników osób fizycznych- poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
• nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278 ze zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.
- Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (§ 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2014.1490 ze zm.)
- Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (§ 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2014.1490 ze zm.)
- Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
- Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.
- Wójt Gminy Turek może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek, podając przyczynę odwołania przetargu.
Nabywca prawa własności:
- Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji udziela:
Urząd Gminy w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (pokój nr 32, tel: 63 279-40-72)

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk