Stanowisko ds. wymiaru podatku (FW) tel. (63) 279 40 93


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:


 1. komputerowe prowadzenie ewidencji podatników obejmującej dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 2. obsługa programu komputerowego: POGRUN w zakresie wymiaru podatków należnych gminie z praktycznym wykorzystaniem ich możliwości,
 3. bieżące nanoszenie zmian geodezyjnych oraz aktualizacja ewidencji podatników,
 4. dokonywanie analizy powszechności opodatkowania oraz zbieranie informacji niezbędnych do wymiaru podatków,
 5. gromadzenie, przechowywanie, sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz weryfikacja deklaracji i informacji podatkowych, składanych organowi podatkowemu,
 6. kontrola podatników podatku od nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą,
 7. komputerowe dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w podziale na poszczególne sołectwa,
 8. komputerowe dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej,
 9. drukowanie decyzji podatkowych w sposób umożliwiający ich doręczenie zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej,
 10. prowadzenie innych urządzeń wymiarowych służących do wymiaru podatków,
 11. prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów decyzji zmieniających wymiar podatków w trakcie roku budżetowego,
 12. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków,
 13. prawidłowe wyliczanie na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał, skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg i zwolnień przedmiotowych itp.,
 14. przyjmowanie podań w sprawie o umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty podatków pobieranych przez gminę, niezwłoczne przekazywanie podań Wójtowi Gminy, celem rozpatrzenia, a następnie sporządzenie decyzji i dostarczenie jej wnioskodawcy w terminie zgodnym z Ordynacją Podatkową.
 15. prowadzenie rejestru wydanych decyzji Wójta w sprawach o umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty podatków pobieranych przez gminę,
 16. przyjmowanie podań oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji Wójta o ulgi w podatku rolnym wynikające z ustawy o podatku rolnym,
 17. przyjmowanie podań oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji Wójta dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałami Rady Gminy,
 18. załatwianie podań w sprawie o umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty podatków należnych gminie, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz prowadzenie rejestru wydanych postanowień Wójta w powyższych sprawach,
 19. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej,
 20. przygotowywanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty spłatę raty wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz podanie ich do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,
 21. terminowe sporządzanie sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej,
 22. terminowe sporządzanie sprawozdań do PFRON,
 23. współpraca z księgową podatkową,
 24. przekazywanie do księgowości budżetowej informacji dotyczącej zmian, jakie nastąpiły w przypisach i odpisach podatków.
 25. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 26. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatku leśnym, ustawie ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także innych ustaw wynikających z zakresu czynności,
 27. wykonywanie zadań obronnych.