stanowisko ds. płac, rozrachunków i finansów (FU) (63) 279 40 94


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Prowadzenie spraw z zakresu planowania, kontroli i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, składek na FP, składek na PFRON, podatków od wynagrodzeń, nagród, kosztów podróży służbowych, pożyczek z z.f.ś.s., ekwiwalentów przysługujących pracownikom, GBP, Gimnazjum, Szkół Podstawowych w miejscowościach - Chlebów, Turkowice, Żuki a w szczególności:

 1. obsługa programów komputerowych KADRY i PŁACE w zakresie płac i kadr z praktycznym wykorzystaniem jego możliwości,
 2. informowanie zatrudnionych osób o dokumentach jakie muszą złożyć do naliczenia wynagrodzeń, kosztów, ulg.,
 3. kompletowanie oraz wstępna kontrola dokumentów stanowiących podstawę do sporządzania list płac pracowników w/w jednostek,
 4. sporządzanie list płac dla pracowników oraz kontrola pod względem formalno - rachunkowym tych list,
 5. sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz kontrola pod względem formalno-rachunkowym tych wynagrodzeń,
 6. sporządzanie list wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłaconych pracownikom,
 7. sporządzanie list świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 8. dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę należności z tytułu składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz należności egzekucyjnych na podstawie nakazów egzekucyjnych,
 9. sporządzanie i przekazywanie poleceń księgowania list płac,
 10. sporządzanie przelewów z tytułu wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe pracowników,
 11. terminowe sporządzanie przelewów z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego oraz innych potrąceń dokonywanych na listach płac pracowników,
 12. dokonywanie innych potrąceń z list płac np. PZU, PKZP, związki zawodowe itp. za zgodą pracowników,
 13. kompletowanie dokumentów do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, macierzyńskich, obliczanie tych zasiłków oraz prowadzenie dokumentacji w wyżej wymienionych sprawach,
 14. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz ich drukowanie,
 15. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków przez pracowników,
 16. przeliczanie wynagrodzeń do rent, emerytur, świadczeń przedemerytalnych, kapitału początkowego,
 17. obsługa programu „Płatnik" polegająca na sporządzaniu raportów do ZUS,
 18. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz wszelkich zmian w tym zakresie,
 19. terminowe rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 20. przygotowanie wniosków o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnianiem bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy,
 21. terminowe rozliczanie deklaracji z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dokonywanie rocznych rozliczeń pracowników z tego podatku,
 22. terminowe rozliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 23. terminowe sporządzanie sprawozdań do GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (kwartalne i roczne),
 24. naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przekazywanie dotacji zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 25. prowadzenie ewidencji podatku VAT: wystawianie faktur i wpisywanie ich do dziennika sprzedaży, terminowe sporządzanie deklaracji, terminowe przelewanie wyliczonego podatku,
 26. sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty faktur i rachunków,
 27. dokonywanie przelewu środków na wydatki dla jednostek budżetowych,
 28. naliczanie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i terminowe sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 29. przestrzeganie przepisów zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości, instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
 30. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych wynikających z zakresu czynności,
 31. wykonywanie zadań obronnych.