Stanowisko ds. obsługi kasy i finansów (FF) tel. (63) 279 40 92


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

 1. sprawowanie obsługi kasowej dla jednostek budżetowych Gminy Turek w tym: Urzędu Gminy Turek, Szkoły Podstawowej w Cisewie, Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich, Szkoły Podstawowej w Chlebowie, Szkoły Podstawowej w Turkowicach, Szkoły Podstawowej w Żukach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie, Gimnazjum w Słodkowie, Biblioteki Publicznej Gminy Turek w Słodkowie,
 2. prowadzenie operacji kasowych polegających na przyjmowaniu wpłat z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz innych niepodatkowych należności,
 3. prowadzenie operacji kasowych polegających na wypłacie podjętej gotówki między innymi na: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach budżetowych, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło, zwroty z tytułu podróży służbowych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę stypendiów dla uczniów, wypłatę innych zobowiązań,
 4. w związku z dokonanymi operacjami kasowymi sporządzać raporty kasowe w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, oddzielnie dla przyjmowanych wpłat i dokonywanych wypłat,
 5. podejmowanie gotówki z rachunków bankowych poszczególnych jednostek budżetowych na zlecenie kierowników tych jednostek,
 6. prowadzenie rejestru przyjętych i wydanych depozytów,
 7. prowadzenie rejestru należności warunkowych,
 8. prowadzenie rejestru zobowiązań warunkowych,
 9. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania i ich zamawianie, ewidencja, wydawanie i rozliczanie,
 10. przechowywanie wartości pieniężnych zgodnie z instrukcją kasową,
 11. kompletowanie wyciągów bankowych i dowodów księgowych do dekretacji z podziałem na poszczególne jednostki i rachunki bankowe, sprawdzanie ich, wyjaśnianie błędnych zapisów,
 12. dokonywanie przelewu dotacji zaplanowanych w budżecie,
 13. terminowe rozliczanie dochodów z tytułu zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
 14. dostarczanie przelewów do banku oraz odbiór wyciągów bankowych,
 15. wypełnianie wniosków o lokaty terminowe oraz wniosków o ich likwidację,
 16. terminowe spłaty rat z tytułu zaciągniętych przez Gminę Turek zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki i odsetki ),
 17. Obsługa programów Kasa i bankowości elektronicznej,
 18. przestrzeganie przepisów zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości oraz instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcji kasowej,
 19. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych wynikających z zakresu czynności , między innymi ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów wynikających z zakresu czynności,
 20. wykonywanie zadań obronnych.