UCHWAŁA NR II/6/10 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek

 
UCHWAŁA NR II/6/10
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2010 r.
 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 

§ 1. Wójtowi Gminy Turek przyznaje się wynagrodzenie w następującej wysokości:
a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  4.200,00 zł
b) dodatek funkcyjny w kwocie  1.500,00 zł 
c) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.140,00 zł
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 840,00 zł  
 

Razem wynagrodzenie brutto 7.680,00 zł
Słownie złotych: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100.
 
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Turek do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 grudnia 2010 r.
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                /-/ Karol Mac