Uchwała nr XXXVIII/201/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006

                                                                                
 
 
 
 
Uchwała nr XXXVIII/201/06      
Rady Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2006
 
w sprawie podziału Gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
 
          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001r nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz  art. 92 ustawy z dnia  16 lipca 1998 r Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U z 2003 r Nr 159 , poz.1547 ze zmianami / na wniosek Wójta Gminy Turek Rada Gminy Turek uchwala co następuje :
 
§ 1.
 
Dokonuje się podziału Gminy Turek  na 8 okręgów wyborczych oraz ustala się ich  granice i numery oraz liczbę wybieranych w każdym okręgu wyborczym radnych zgodnie z Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 3.
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie .
                                               
                                                      § 4.
 
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/214/02 Rady Gminy Turek z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Turek na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych .
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę  podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                   
                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                             / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
                                                                                          Załącznik nr 1 
                                                                                         do Uchwały nr XXXVIII/201/06
                                                                                          Rady Gminy Turek
                                                                                          z dnia 29 czerwca 2006r.
 
 
Wykaz okręgów  wyborczych , ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych na terenie Gminy Turek
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer okręgu
 
Granice okręgu
Liczba radnych wybieranych w okręgu
 
   1
Sołectwa
Chlebów , Kalinowa , Korytków , Pęcherzew
 i Warenka
 
         2
  
   2
Sołectwa
Kaczki Średnie , Kowale Księże i Wietchinin
 
 
         2
 
   3
Sołectwa
Albertów , Budy Słodkowskie i Słodków
 
         2
   
   4
Sołectwo
Słodków Kolonia
 
         1
 
   5
Sołectwa
Grabieniec, Obrębizna i Obrzębin
 
         2
 
   6
Sołectwa
Dzierżązna i Szadów Księży
 
         1
  
   7
Sołectwa
Turkowice i Żuki
 
         3
 
   8
Sołectwo
Cisew
 
         2
 
 
 
 
                                                        Przewodniczący Rady
                                                         / Ireneusz Kolenda /