UCHWAŁA Nr XXXIX/234/10 RADY GMINY TUREK z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie utworzenia Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych

 
UCHWAŁA Nr XXXIX/234/10
RADY GMINY TUREK
z dnia 08 listopada 2010 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie utworzenia
Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych
 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/225/10 Rady Gminy Turek z dnia 11 października 2010 r. w sprawie utworzenia Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych § 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda