UCHWAŁA NR XXXIX/230/10 RADY GMINY TUREK z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/230/10

RADY GMINY TUREK

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95/, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613/, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. /M.P. nr 75, poz.950 z dnia 25 października 2010 r./, oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. /M.P.nr 55 po. 755 z dnia 30 lipca 2010 r./ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych

I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 578,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 786,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 934,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1338,00

3) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 428,00

4) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 724,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.586,00

II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później, posiadających katalizatory:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 556,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 758,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 898,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.288,00

3) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 410,00

4) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 694,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.524,00

III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 594,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 812,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 960,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.380,00

3) Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 440,00

4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 744,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.634,00

IV. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem posiadających katalizatory:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 572,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 778,00

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 924,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.324,00

3) Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 424,00

4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 714,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.568,00

V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.382,00

- o liczbie osi - trzy - 1.366,00

- o liczbie osi cztery i więcej - 1.354,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.826,00

- o liczbie osi – trzy - 1.806,00

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.790,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie - 2.464,00

- o liczbie osi – trzy - 2.452,00

- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.428,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie - 1.876,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.856,00

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – dwie - 2.428,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 2.402,00

3) Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – jedna - 642,00

- o liczbie osi – dwie - 636,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 722,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna - 1.286,00

- o liczbie osi – dwie - 1.264,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.250,00

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna - 1.622,00

- o liczbie osi – dwie - 1.606,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.590,00

VI. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.422,00

- o liczbie osi – trzy - 1.406,00

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.392,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.882,00

- o liczbie osi - trzy - 1862,00

- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.844,00

c) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie - 2.500,00

- o liczbie osi – trzy - 2.442,00

- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.530,00

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.894,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.876,00

b) równej lub wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi – dwie - 1.994,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.834,00

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi – dwie - 2.452,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 2.582,00

3) Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – jedna - 662,00

- o liczbie osi – dwie - 656,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.004,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna - 1.322,00

- o liczbie osi – dwie - 1.376,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.296,00

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna - 1.670,00

- o liczbie osi – dwie - 1.808,00

- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.638,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2011 rok.

 

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                 /-/ Ireneusz Kolenda

 

Adres publikacyjny aktu prawnego: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/265/5101