UCHWAŁA NR XXVIII/179/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r.


UCHWAŁA NR XXVIII/179/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie powierzenia Gminie Przykona realizacji części robót drogowych na terenie drogi gminnej Gminy Turek nr 663574P w ramach zadania własnego Gminy Przykona pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski-Rogów”, polegających na ich przedłużeniu do granicy obrębu Kaczki Średnie
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami),  Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1. W związku z zamierzeniem inwestycyjnym Gminy Przykona podjęcia przez Nią własnego zadania  pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski – Rogów ”,  powierza się Gminie Przykona realizację części robót drogowych poprzez ich przedłużenie o odcinek na długości 150 m  na terenie drogi gminnej Gminy Turek nr 663574P, liczony od granicy końcowej miejscowości Rogów, będącej granicą Gminy Przykona (określonej na mapie ewidencyjnej) do granicy obrębu Kaczki Średnie.
2. Roboty drogowe, o których mowa w ust.1 będą polegały na poszerzeniu tego odcinka drogi.
 
§ 2.
 
1. W ramach powierzonego zadania inwestycyjnego roboty drogowe na terenie Gminy Turek zostaną zakończone nie później niż do 31.12.2010 r.
 
§ 3.
 
1. Wartość szacunkowa inwestycji na terenie gminy Turek wyniesie 40.000,00 zł. (brutto), co stanowi 1,7 % całkowitego kosztu zadania, określonego według kosztorysu inwestorskiego na kwotę 2.371 144,18 zł. (brutto).
2. Powyższe środki finansowe Gmina Turek zabezpieczy w swoim budżecie na 2010r.i przekaże Gminie Przykona w terminie nie dłuższym niż termin realizacji całego zadania inwestycyjnego.
3. Gmina Przykona po zakończeniu zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały przedstawi Gminie Turek jego rozliczenie wraz z kopią zaksięgowanych faktur, nie później niż do 31.12.2010 r.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                     Przewodniczący Rady 
                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Uzasadnienie
do  Uchwały Rady Gminy Turek
Nr XXVIII/179/09
z  dnia 28 września 2009 r.
 
w sprawie powierzenia Gminie Przykona realizacji części robót drogowych na terenie drogi gminnej Gminy Turek nr 663574P w ramach zadania własnego Gminy Przykona pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski-Rogów”, polegających na ich przedłużeniu do granicy obrębu Kaczki Średnie
 
       Gmina Przykona w ramach wcześniejszej inwestycji budowy drogi Laski-Rogów wykonała odcinek drogi na terenie Gminy Turek o długości 150 m, co stanowiło połączenie ciągu drogowego do skrzyżowania na terenie Gminy Przykona.
Obecnie w związku z projektowaną modernizacją tej drogi zachodzi potrzeba uwzględnienia tej modernizacji również na w/w odcinku na terenie Gminy Turek.
Modernizacja polegać będzie na poszerzeniu nawierzchni jezdni tej drogi z każdej strony o wielkość  0,7 m.
Ma się to przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i przepustowości ruchu drogowego w kierunku m. Kaczki Średnie, z jednej strony, a z drugiej w kierunku m. Żuki.

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda