Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie


Udostępnianie informacji o środowisku
i jego ochroniePODSTAWA PRAWNA


• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
tel. 63 279-40-60, fax. 63 279-40-66
e-mail: ug@gmina.turek.pl


WYMAGANE DOKUMENTY


W przypadku informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) należy złożyć pisemny wniosek.


OPŁATY

• Brak opłat skarbowych.

• Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wówczas wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)


INFORMACJE DODATKOWE:

Termin załatwienia sprawy:

• bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
• termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
Sposób załatwienia sprawy:
• Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

• Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku.

• W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 17 ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

Tryb odwoławczy:

• Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Turek, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).