Uchwała Nr XXVI/150/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/150/12
Rady Gminy Turek

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje 

§ 1. Zwalnia z podatku od nieruchomości: 

1. grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

2. grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

3. grunty użytkowane rolniczo figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalniane i tereny różne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2013 rok. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5554