Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7/2011
Wójta Gminy Turek
z dnia 25 marca  2011 r.
 

Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych

 
 
Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
tel. 063 279-40-60
 
 
Określenie stanowiska urzędniczego

ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych
 
 
Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
 
Wymagania dodatkowe:

1. wykształcenie wyższe  techniczne w zakresie budownictwa, architektury lub kierunków pokrewnych,
2. minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
3. dobra znajomość ustaw niezbędnych do wypełniania  obowiązków na stanowisku w szczególności: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o drogach, 
4. umiejętność pracy  samodzielnie i w zespole,
5. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
6. kreatywność i wysoka kultura osobista,
7. operatywność i komunikatywność,
8. umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość standardowych aplikacji Windows,
9. prawo jazdy kat. B.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowywanie i prowadzenie remontów i inwestycji budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych i obiektów kubaturowych,
2. prowadzenie i przygotowywanie spraw związanych z inwestycjami oświetleniowymi,
3. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk   organów     Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
4. projektowanie przebiegu dróg oraz ich budową,
5. budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami składowisk odpadów komunalnych i obiektów odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów,
6. ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
10. współpraca ze stanowiskami w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
11. udzielanie stanowiskom pracy porad w zakresie:
- obowiązków zamawiającego, związanych z udzieleniem zamówienia,
- organizacji i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
12. udział w powoływanych przez Wójta komisjach przetargowych,
 

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających  wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6. oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie kandydata  stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 
 
Dodatkowe dokumenty:
 
1. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe umiejętności.
 
 
Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pok. nr 20) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Turek"  w terminie do dnia  6 kwietnia 2011 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Sylwestrzak numer telefonu:  (063) 279-40-60

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Turek po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Informacje dodatkowe:

Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie  przeprowadzenia ww. rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja  o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl.  oraz na tablicy informacyjnej.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy i oświadczenia  powinny być własnoręcznie podpisane.
 
 
                                                                                             Wójt
                                                                               /-/ Karol Mikołajczyk
 
 
 
Pliki do pobrania:
  1. Oświadczenie o karalności
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  4. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie