Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy

 
Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy
 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
tel. 63 279-40-60
 
 
Określenie stanowiska urzędniczego

ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy
 
 
Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,
2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
 
Wymagania dodatkowe:

1. wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze,
2. posiadanie wiedzy  oraz  doświadczenia zawodowego  w zakresie  pozyskiwania funduszy pozabudżetowych,
3. dobra znajomość ustaw niezbędnych do wypełniania  obowiązków na stanowisku w szczególności: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
4. umiejętność pracy  samodzielnie i w zespole,
5. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
6. kreatywność i wysoka kultura osobista,
7. operatywność i komunikatywność,
8.  umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość standardowych aplikacji Windows,
9. prawo jazdy kat. B.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. opracowywanie programów  rozwoju gospodarczo - społecznego, w tym  wykonywanie prac  studialnych i prognostycznych,
2. analizowanie i diagnozowanie zjawisk gospodarczych, społecznych z  uwzględnieniem sytuacji bezrobocia, występujących na obszarze gminy Turek i gmin sąsiednich,
3. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
4. kreowanie rozwoju gminy i jej promocja na zewnątrz,
5. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą i organizacjami pozarządowymi,
6. przygotowywanie i prowadzenie remontów i inwestycji budowlanych w tym  kanalizacyjnych,
7. przygotowywanie i koordynowanie projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz działania związane z aktywizacja lokalnej społeczności,
8. przygotowywanie wniosków o przyznanie funduszy pomocowych i współpraca  w tym zakresie ze wszystkimi stanowiskami pracy,
9. koordynacja  w zakresie terminowego rozliczania zadań współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz innych dostępnych źródeł finansowania,
10. udzielanie pomocy poszczególnym stanowiskom pracy w zakresie przeprowadzania zamówień publicznych,
11. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.
 

Wymagane dokumenty:
 
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających  wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6. oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie kandydata  stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
 
 
Dodatkowe dokumenty:

1. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe umiejętności.
 
 
Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pok. nr 20) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy w Urzędzie Gminy Turek"  w terminie do dnia 24 lutego 2011 r.
 
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Sylwestrzak numer telefonu: (63) 279-40-60
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Turek po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Informacje dodatkowe:
 
Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie  przeprowadzenia ww. rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl  oraz na tablicy informacyjnej.
 
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy i oświadczenia  powinny być własnoręcznie podpisane.                                
 
 
                                                                                      Wójt
                                                                          /-/ Karol Mikołajczyk
 
 
       
                                               
Pliki do pobrania: