Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek

 
OGŁOSZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek
 

       Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turek uchwał:

- uchwały Nr XXVIII/159/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Dzierżązna oraz

- uchwały Nr XXVIII/160/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice.
 
       Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych zmian studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w terminie do dnia 7 maja 2013 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk