Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2014
Wójta Gminy Turek z dnia 02 lipca 2014 r.

 

Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych
 
 

 

Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy
Ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
tel. 063 279-40-60

 

Określenie stanowiska urzędniczego
ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych

 

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa, architektury lub kierunków pokrewnych,
2. minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
3. dobra znajomość ustaw niezbędnych do wypełniania obowiązków na stanowisku w szczególności: ustawy prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o drogach publicznych,
4. umiejętność pracy samodzielnie i w zespole,
5. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
6. kreatywność i wysoka kultura osobista,
7. operatywność i komunikatywność,
8. umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość standardowych aplikacji Windows,
9. prawo jazdy kat. B.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. przygotowywanie i prowadzenie remontów i inwestycji budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych i obiektów kubaturowych,
2. projektowanie przebiegu dróg oraz ich budowa,
3. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,
4. współpraca ze stanowiskami w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5. udzielanie stanowiskom pracy porad w zakresie:
- obowiązków zamawiającego, związanych z udzieleniem zamówienia,
-  organizacji i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
6. udział w powoływanych przez Wójta komisjach przetargowych,

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,
2. Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
3. Praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy,
4. Bezpośredni kontakt z klientem,
5. Czas pracy- pełny wymiar tj. 40 godzin tygodniowo.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Turek w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na ww. stanowisku,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami),

 

Dodatkowe dokumenty:
1. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty konkursowe należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pok. nr 20) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Turek" w terminie do 21 lipca 2014 r.
Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Sylwestrzak numer telefonu: (063) 279-40-64
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Turek po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:
Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia ww. rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl. oraz na tablicy informacyjnej.
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.


Pliki do pobrania:

  1. Oświadczenie o karalności
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  4. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie