INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI NIEKTÓRYCH DECYZJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI NIEKTÓRYCH DECYZJI Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż mocą art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 122), dokonano nowelizacji przepisów przejściowych art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Zgodnie z aktualnym brzmieniem przywołanych przepisów do dnia 23 stycznia 2016 r. - wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185,poz. 1243 ze zm.):


  1. zezwolenia na zbieranie odpadów,
  2. zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  3. decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 ww. ustawy - w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

- zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 23 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym, analogicznie wydłużono okres, w którym posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym wymienione decyzje (art. 1pkt 11 lit. b ustawy nowelizującej).