Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Turek

                                                                                                                   Załącznik nr 2
                                                                                                                   do Zarządzenia nr 21/2015

                                                                                                                   Wójta Gminy Turek z dnia 01-04-2015 r.

Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 Sekretarza Gminy Turek

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek  ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Stanowisko urzędnicze kierownicze: Sekretarz Gminy

3. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie,    

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,                         

d)  nieposzlakowana opinia,

e)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugie stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

g) co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.), w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. 

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy na podobnym lub takim samym stanowisku, o jakie ubiega się kandydat

b) umiejętność pracy w zespole,

c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

d) kreatywność i samodzielność w działaniu,

e) odpowiedzialność,

f)  dyspozycyjność,

g) odporność na stres,

h) wysoka kultura osobista,

i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

   - ustawy o samorządzie gminnym,

   - ustawy o pracownikach samorządowych,

   - ustawy o finansach publicznych,

5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

5.1Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a  w szczególności:

a)    opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,

b)    opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy,

c)  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

d)    przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

e)    nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,

f)      planowanie, koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

g)    koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

h)    nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

i)       przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

j)      przeglądanie i dekretowanie korespondencji,

k)     wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

5.2 Nadzorowanie zadań:

a)    organizacyjnych i kadrowych,

b)    Centrum Informacji i Obsługi,

c)     obsługi rady i jej organów,

d)    ewidencji ludności i spraw obywatelskich,

e)    gospodarki przestrzennej,

f)      oświetlenia ulicznego,

g)    informatyki.   

5.3 Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznych.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) podstawa nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy – pełen etat (40 godz. tygodniowo).

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

8.  Wymagane dokumenty.

a)    życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej  (CV),

b)    list motywacyjny,

c)     wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia  o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,

f)      kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

g)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

h)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

i)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy”  osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 13 kwietnia  2015 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 14 kwietnia  2015 r.otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 15 kwietnia 2015 r. – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi  do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

                                                                                                               Wójt Gminy Turek

                                                                                                              /-/ Karol Mikołajczyk

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie o karalności

2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia

5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie