Podstawy prawne działania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku działa na podstawie:

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.).

• ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

• Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.)

• ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.).

• ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 29 września 1999r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

• ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015r. poz. 859 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 855 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

• ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012r., poz. 400 z póżn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Uchwały Rady Gminy Turek z dnia z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.pdf