Deklaracja na podatek od środków transportowych

Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”

Zgodnie z ustawą  o podatkach i opłatach lokalnych podatek od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.  

Deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy  należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

- wypełniony druk deklaracji DT-1(6),
- wypełniony załącznik do deklaracji DT-1/A(6)

Deklarację na podatek od środków transportowych można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do pobrania: