Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 10 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 17/2016
Wójta Gminy Turek

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Warenka.

Na podstawie § 18 oraz § 20 ust. 1 Statutu sołectwa Warenka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z roku 2007, Nr 41, poz. 1046) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W związku wygaśnięciem mandatu sołtysa Sołectwa Warenka Pana Zbigniewa Mrzewińskiego, zarządza się wybory uzupełniające sołtysa Sołectwa Warenka.

§ 2. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa Warenka dla wyborów sołtysa Sołectwa Warenka w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie.

§ 3. Treść obwieszczenia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Warenka stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 5. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców w Sołectwie Warenka na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania wiejskiego, na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Turek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Turek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załaczniki: