Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY TUREK
podaje do publicznej wiadomości,
 iż w Urzędzie Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowa 4 (I piętro sala posiedzeń)
odbędzie się PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej

 
Lp.
 
Położenie nieruchomości
 
Nr dz.
 
Pow.
działki
w ha
 
Rodzaj
nieruchomości
 
  Cena wywoławcza w zł. plus 23 % Vat
 
Termin przetargu
 
Godzina przetargu
 
Wysokość wadium
w zł.
1
Żuki
159/1
0,2269
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna    z dopuszczeniem usług nieuciążliwych
 
50 000,00
 
27.06.2016
 
1000
 
2 500,00
 
Do ceny przetargowej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w tabeli, w terminie do 23 czerwca 2016 r. na rachunek Urzędu Gminy w Turku-Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie nr 57855700090800091020080003.
Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania ww. rachunku bankowym.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru - aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwa. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Turku ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (pokój nr 32, tel: 63 279-40-72).

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy w Turku http://bip.gmina.turek.pl /zakładka komunikaty/

 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk