ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - dostawa używanych pojemników na odpady komunalne

Wójt Gminy                                                                            Turek, dnia 1 lipca 2016 r.

     Turek

 

GKI-GO.ZP.271.5.2016

 

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Dotyczy: postepowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn. „Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne.”

 

            Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.2164) do treści SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wniesione zostały następujące zapytania:

1. Zapytanie w związku z ogłoszonym przetargiem na pojemniki używane o pojemności 120l, czy zamawiający dopuszcza pojemniki o poj. 140L.

2. Zapytanie: Proponuję państwu zamianę pojemników o pojemności 120L na 140L, o kolorze  
     grafitowym lub zielonym.

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany pojemników 120L na 140L. Zamówienie należy wykonać zgodnie z SIWZ.

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk