Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

                                                                             

Turek, dnia 12 lipca 2016 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            Wójt Gminy

              TUREK

 

 GKI-GO.ZP.271.6.2016

                         

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie  przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Turek oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) jako zamawiający, zawiadamiam o:

 

1.     Wyborze najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejsza oferta (oferta Nr 1) złożona została przez Wykonawcę:

           Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c.

           Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka

           Kowale Pańskie Kolonia 11a

           62-704 Kawęczyn

 

               Uzasadnienie

Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą i niepodlegała odrzuceniu. Uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 punktów), przyznanych zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ (cena 95%, termin płatności faktury 5%):

- cena oferty – 902 880,00 zł (brutto)

(słownie: dziewięćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100)

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

Ilość punktów

1

Zakład Usług Komunalnych EKO – GAB s.c.

Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka,

Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn

100

 

 

2.  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone    

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a  ww. ustawy, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, a przesłanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty następuje w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk