Ogłoszenie o zamówieniu - DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Turek: DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Numer ogłoszenia: 139553 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Turek , ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, faks 63 2794066.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.turek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jedno zadanie, które obejmuje dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum, które są prowadzone przez Gminę Turek oraz powrotny przewóz ze szkoły do miejsca zamieszkania. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na dowozie uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek oraz powrotny przewóz do miejsca zamieszkania uczniów. Przy ustalaniu liczby kilometrów dowozów i odwozów nie brana będzie pod uwagę odległość siedziby Wykonawcy od Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. Usługa będąca przedmiotem zamówienia dotyczy dowozu i odwozu po drogach asfaltowych, na odcinku około 6 km w jedną stronę dotyczy dowozu i odwozu po drodze żwirowej. Zamawiający nie zapewnia parkingów dla autobusów, którymi świadczona będzie usługa dowozu i odwozu uczniów. Usługa będąca przedmiotem zamówienia podczas dowozów do szkół i powrotnego przewozu ze szkół do miejsc zamieszkania uczniów ma być wykonywana przez trzy autobusy, z których jeden ma mieć co najmniej 56 miejsc siedzących i co najmniej 14 miejsc stojących oraz dwa mają mieć co najmniej 46 miejsc siedzących każdy i co najmniej 11 miejsc stojących każdy. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci i młodzieży do szkół winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym.          

Trasy autobusów są następujące:

A. DOWOZY

1.       Autobus nr 1

Trasa dowozów:

wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 650 – dowozy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Grabieniec, Obrzębin, Turek Muchlin, Słodków, Słodków Kolonia, Obrzębin, Grabieniec (za cmentarzem), Słodków, Turek.

2. Autobus nr 2

Trasa dowozów:

wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 630 – dowozy do Szkoły Podstawowej w Cisewie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Albertów, Piętno, Wrząca, Budy Słodkowskie, Albertów, Słodków, Cisew, Paździerowice, Budy Słodkowskie, Słodków, Turek.

3. Autobus nr 3

Trasa dowozów:

wyjazd spod Urzędu Gminy Turek ok. godz. 640 – dowozy do Szkoły Podstawowej w Żukach, Szkoły Podstawowej w Turkowicach i Gimnazjum w Słodkowie: Turek, Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turkowice, Turek, Słodków, Turek.

B. ODWOZY

1. Autobus nr 1

Trasa odwozów:

a)       odwozy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1130 – 1240) – Turek, Słodków Kolonia, Grabieniec, Obrzębin, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca, Słodków, Turek,

b)      odwozy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1300 – 1630) – Słodków, Grabieniec, Obrzębin, Muchlin, Słodków Kolonia, Słodków, Turek.

2. Autobus nr 2

Trasa odwozów:

a)       odwozy ze Szkoły Podstawowej w Cisewie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie i Gimnazjum w Słodkowie (ok. godz. 1200-1630) – Cisew, Paździerowice, Budy Słodkowskie, Albertów, Piętno, Wrząca, Turek,

 3. Autobus nr 3

a)       odwozy z Gimnazjum w Słodkowie i Szkoły Podstawowej w Żukach (ok. 1230-1530) – Obrębizna, Szadów Księży, Szadów Pański, Laski, Żuki, Turkowice, Turek, Słodków, Turek.

Szczegółowy plan dowozów i odwozów Wykonawca otrzyma najpóźniej dnia 26 sierpnia 2016 r. Plan dowozów i odwozów podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych dzieci i młodzieży oraz godzin poszczególnych kursów. Trasy dowozów i odwozów mogą ulec zmianom.

Rozmiar przedmiotu zamówienia w zakresie podanej liczby kilometrów określony jest na podstawie roku szkolnego 2015/2016 i zgodnie z tym średnia dzienna ilość kilometrów będzie wynosić:

1.       autobus nr 1 – 135 km,

2.       autobus nr 2 – 174 km,

3.       autobus nr 3 – 131 km.

Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego w roku szkolnym 2016/2017 i dlatego ilość kilometrów może ulec zmianie. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny potwierdzający stan techniczny pojazdu). Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsc realizacji zamówienia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, a w szczególności wgląd do harmonogramu dowozów i odwozów obowiązującego w roku szkolnym 2015/2016 w Urzędzie Gminy Turek, pok. nr 18, tel. 63 279 40 81.

II.I.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających - Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy w przypadku konieczności nabycia przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, na warunkach określonych w złożonej ofercie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1 – Cena – 95

2 – Szybkość podstawienia autobusu zastępczego – 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gmina.turek.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Turek, Centrum Informacji i Obsługi, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. Otwarcie ofert nastąpi 26.07.2016 o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Turek, sala nr 29, ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki do pobrania: