Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2017
Wójta Gminy Turek z dnia 25.04.2017 r.Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) prawo jazdy kat. B.
g) minimum trzyletni staż pracy w administracji samorządowej.

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
d) kreatywność i samodzielność w działaniu,
e) odpowiedzialność,
f) dyspozycyjność,
g) odporność na stres,
h) wysoka kultura osobista,
i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
- prawa budowlanego,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- kodeksu postepowania administracyjnego.

5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji budowlanych w zakresie obiektów kubaturowych i budowli (innych niż liniowe), obiektów małej architektury,
b) przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem postępowań udzielanych w trybach ustawy pzp na danym stanowisku,
c) udział w powoływanych przez Wójta komisjach przetargowych,
d) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez gminę środków pozabudżetowych na realizację budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
e) sporządzanie i rozliczanie wniosków przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych i funduszy krajowych na prowadzone inwestycje,
f) sporządzanie wniosków i rozliczanie kredytów i pożyczek na cele inwestycyjne,
g) kontrola przestrzegania prawidłowego utrzymania i serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością gminy,
h) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji inwestycji,

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) podstawa nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę,
b) wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godz. tygodniowo).

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty.

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,
f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 5 maja 2017 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 8 maja 2017 r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 9 maja 2017 r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk


 Pliki do pobrania:
  1. Oświadczenie o karalności.doc
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.doc
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
  4. Oświadczenie o stanie zdrowia.doc
  5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc