Stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej (GP) tel. (63) 279 40 72


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU:

Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,
 5. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wypisów,
 6. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
 8. opiniowanie wstępnych projektów podziałów,
 9. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 10. wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 11. ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 12. analizowanie zgodności decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej z ustalonymi warunkami zabudowy,
 13. prowadzenie spraw związanych z opłatami planistycznymi i roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego terenu,
 14. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
 15. ewidencjonowanie zabytków gminy,
 16. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 17. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,
 18. wykonywanie zadań obronnych.