Ogłoszenie Wójta Gminy Turek


Ogłoszenie Wójta Gminy Turek

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turek Uchwały Nr XXXIV/203/17 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek.

Zmiana studium dotyczy terenu działki o nr ewid. 92/2 w obrębie Słodków Kolonia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.


Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Wójta Gminy
/-/ Katarzyna Skotarek
Zastępca Wójta